1

LU

 

 

Haaptcheck- lëscht fir eise Clienten

wéinst fräi Dokumentatioun Obligatiounen verlaangt der däitscher Steier Büro elo aus Exporter an EU Memberstaaten folgend Dokumenter an Informatiounen:

komplett an genau Firma Adress, Telefonsnummer, Fax Zuel, Email Adress, Indikatioun vun der / r trade’ll show / Industrie an, wann disponibel, Internet Adress, Affär Kaart, etc.

 1. Europäesch Ofsaz Steier ht Zuel
 2. Commercial Schreiwt Extrait’en, kommerziell Beweiser oder offiziell Firma Beweis (zB duerch Chamber of Commerce) zu Kopie
 3. passenden Kopie Proprietär / Partner / Chef exekutiv Offizéier, an
 4. vun him fir Kollektioun Muecht vun Affekot zu original ënnerschriwwen, mat Preferenz mat Timberen, fir Sammele Chauffer
 5. déi kënnen eis mat all Dokumenter aus deenen hir béider Eegenheet ass, géif mir e Hibléck wéi 19% vun der Akafspräis Vitesse.

der Hibléck Betrag wäert hinnen hannescht ginn direkt no der folgender Dokumenter feieren:
offiziell Beweis vun der béider charakteristesche, zum Beispill, Commercial Schreiwt Extrait’en, Handel Beweiser, offiziell Firma Beweis oder Bestätegung vun wirtschaftlech Associatiounen (Chambre de Commerce) zu Kopie.
LT

 

 

kontrolinis sąrašas klientams

dėl pagausėjusių dokumentacijos prievolių Vokietijos mokesčių inspekcija pareikalavo dabar iš eksporto ES valstybėse narėse šiuos dokumentus ir informaciją:

išsami ir tiksli Įmonės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, nuoroda į / r trade’ll rodyti / pramonės ir, jei galima, interneto adresas, vizitinės kortelės ir tt

 1. Europos pardavimo mokestis ident skaičius
 2. Komercinės Registruotis ištrauka, komercinės įrodymų ar oficiali įmonė įrodymas (pvz Chamber of Commerce) kopija
 3. prireikus kopija Šeimininkas / partneris / vyriausiasis vykdantysis pareigūnas ir
 4. pasirašė jam surinkimo įgaliojimo originalo, pageidautina su spaudu, į surinkimo vairuotojas
 5. gali suteikti mums jokių dokumentų, iš kurių jų yra verslumo savybė, mes užstatą sudarančią 19% pirkimo kainos.

indėlių suma bus grąžinta jiems iš karto gavusi šiuos dokumentus:
oficialus įrodymas verslumo savybe, pavyzdžiui, Komercinės Registruotis ištrauka, prekyba įrodymų, oficialus įmonės pateikti įrodymai arba patvirtinimas ekonominių asociacijų (rūmai) kopija.
LV

 

 

kontrolsaraksts mūsu klientiem

sakarā ar pieaugušo dokumentu pienākumiem Vācijas nodokļu birojs tagad pieprasīja no eksporta ES dalībvalstīs šādus dokumentus un informāciju:

pilnīgu un precīzu uzņēmuma adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adresi, norāde uz / r trade’ll show / nozari, un, ja ir, interneta adresi, vizītkartes uc

 1. Eiropas tirdzniecības nodokļa ident skaits
 2. Komercreģistrā izraksts, tirdzniecības pierādījumi vai oficiāls kompānijas apliecinājums (piemēram, tirdzniecības palātas) kopija
 3. gadījumā kopija Saimnieks / partneris / galvenais izpilddirektors, un
 4. viņam parakstīts savākšanas pilnvara ar oriģinālu, vēlams ar zīmogu, lai savākšanas vadītājam
 5. var nodrošināt mūs ar visiem dokumentiem, no kuriem to ir uzņēmējdarbības pazīme, mēs iekasēt depozīta apmērā 19% no pirkuma cenas.

depozīta summa tiks atgriezta viņiem tūlīt pēc saņemšanas šādus dokumentus:
oficiāls apliecinājums par uzņēmējdarbības īpašības, piemēram, Komercreģistrā izraksts, tirdzniecības pierādījumi, oficiālais uzņēmuma pierādījums vai apliecinājums par ekonomisko asociāciju (Tirdzniecības palāta) kopija.
HR

 

 

Kontrolni popis za naše klijente

zbog povećane obveze dokumentaciju njemački porezni ured zatražio danas od izvoza u zemljama članicama EU sljedeće dokumente i podatke:

potpuna i točna adresa tvrtke, telefonski broj, broj faksa, e-mail adresu, naznaku / r trade’ll Show / industrije i, ako je dostupna, internet adresa, posjetnica, itd

 1. Europska poreza broj ident
 2. Trgovački registar izvadak, komercijalni dokaza ili službena tvrtka dokaz (npr gospodarske komore) u kopiji
 3. odgovarajući primjerak posjednik / partner / glavni izvršni direktor, a
 4. potpisuje ga za prikupljanje punomoći u originalu, po mogućnosti s pečatom, za prikupljanje vozača
 5. može nam pružiti bilo kakve dokumente iz kojih je poduzetnički karakteristika, mi bi naplatiti polog u iznosu od 19% od kupovne cijene.

iznos depozit će biti vraćen na njih odmah nakon primitka sljedeće dokumente:
službeni dokaz poduzetničke karakteristika, na primjer, Trgovački registar izvadak, trgovina dokaza, službena tvrtka dokaz ili potvrda gospodarskih udruženja (komora) u kopiji.
IT

 

 

Lista di controllo per i nostri clienti

a causa di un aumento degli obblighi di documentazione all’ufficio delle imposte tedesco ha chiesto ora dalle esportazioni negli Stati membri dell’UE seguenti documenti e informazioni:

indirizzo completo ed esatto della società, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, l’indicazione del / r trade’ll mostra / industria e, se disponibile, indirizzo internet, biglietto da visita, etc.

 1. numero d’identificazione europeo sulle vendite
 2. Commercial estratto Register, la prova commerciale o certificato ufficiale imprenditoriale (per esempio camera di commercio) in copia
 3. appropriata copia proprietario / socio / amministratore delegato, e
 4. firmato da lui per potere raccolta di avvocato a originale, preferibilmente con un timbro, per il conducente raccolta
 5. ci possono fornire tutti i documenti da cui il loro caratteristico imprenditoriale, avremmo pagare un acconto pari al 19% del prezzo di acquisto.

l’importo del deposito verrà restituito a loro subito dopo aver ricevuto i seguenti documenti:
prova ufficiale della caratteristica imprenditoriale, per esempio, Commercial estratto Register, la prova del commercio, società ufficiale la prova o la conferma di associazioni economiche (Camera di Commercio) in copia.
IE

 

 

seicliosta dár gcustaiméirí

mar gheall ar oibleagáidí doiciméadú méadú tagtha ar an oifig chánach na Gearmáine éilíodh anois ó onnmhairí i mBallstáit an AE tar éis na doiciméid agus faisnéis:

chomhlánú agus cruinn seoladh cuideachta, uimhir theileafóin, uimhir facs, seoladh r-phoist, léiriú ar an / r trade’ll taispeáin / tionscail agus, má tá fáil orthu, seoladh trádála, cártaí gnó, etc.

 1. Uimhir ident díolacháin cánach Eorpacha
 2. Clár sliocht tráchtála, fianaise tráchtála nó cuideachta oifigiúla cruthúnas (eg trí Cumann Lucht Tráchtála) i gcóip
 3. Cóip chuí Tiarna Talún / pháirtí / príomhoifigeach feidhmiúcháin, agus
 4. sínithe aige le cumhacht a bhailiú aturnae i scríbhinn bhunaidh, b’fhearr le stampa, don tiománaí a bhailiú
 5. a chur ar fáil dúinn le haon doiciméid a sheoladh a bhfuil a n-tréith fiontraíochta, ba mhaith linn muirear éarlais arb ionann 19% den phraghas ceannaigh.

Beidh an méid éarlais a thabhairt ar ais dóibh láithreach tar éis na doiciméid seo a leanas:
cruthúnas oifigiúil an tréith fiontraíochta, mar shampla, Clár sliocht tráchtála, fianaise trádála, comhlacht oifigiúil cruthúnas nó dearbhú cumainn eacnamaíocha (Cumann Lucht Tráchtála) i gcóip.
GR

 

 

Η γερμανική οικονομική εφορία ζητά από τώρα λόγω αυξημένων υποχρεώσεων τεκμηρίωσης τα παρακάτω δικαιολογητικά και πληροφορίες στις περιπτώσεις εξαγωγών σε κράτη-μέλη της ΕΕ:

 1. Πλήρη και ακριβή διεύθυνση της επιχείρησης, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωση του επαγγελματικού τομέα και εάν υπάρχουν διεύθυνση στο διαδίκτυο, κάρτα, κλπ.
 2. Ευρωπαϊκό αριθμό φόρου κύκλου εργασιών.
 3. Απόσπασμα εμπορικού μητρώου, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή επίσημο αποδεικτικό της επιχείρησης (π.χ. από το εμπορικό επιμελητήριο) σε φωτοτυπία.
 4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη/εταίρου/διευθυντή, και
 5. ένα πληρεξούσιο με την υπογραφή του για την παραλαβή στο πρωτότυπο, κατά το δυνατόν με σφραγίδα, για τον οδηγό που θα κάνει την παραλαβή.

Εάν δεν μπορούν να μας παραχωρηθούν ντοκουμέντα, από τα οποία να προκύπτει η επιχειρηματική σας ιδιότητα, ζητάμε μία εγγύηση στο ύψος του 19% της τιμής αγοράς.

Το ποσό της εγγύησης θα σας επιστραφεί αμέσως όταν λάβουμε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Επίσημο αποδεικτικό της επιχειρηματικής ιδιότητας, π.χ. απόσπασμα εμπορικού μητρώου, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή επίσημο αποδεικτικό της επιχείρησης ή βεβαίωση από τον οικονομικό σύνδεσμο (εμπορικό επιμελητήριο) σε φωτοτυπία.
FR

 

 

Liste de contrôle pour nos clients

En raison d’obligations croissantes en matière de documentation, l’administration fiscale allemande exige dès maintenant les documents et informations suivants en cas d’exportation dans les états membres de l’UE :

 1. Adresse complète et exacte de la société, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail, indication du secteur industriel/de la branche et, le cas échéant, site Internet, carte de visite etc.
 2. Numéro européen d’identification T.V.A.
 3. Photocopie d’un extrait de registre du commerce, d’un justificatif d’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou bien d’un justificatif officiel de la société (par ex. de la chambre de commerce).
 4. Photocopie du passeport du propriétaire/de l’associé/du gérant et
 5. original d’une procuration d’enlèvement signée par ce dernier, dans la mesure du possible avec un cachet, pour le chauffeur chargé de l’enlèvement.

Si aucun document prouvant votre qualité de chef d’entreprise ne peut nous être fourni, nous prélèverons une caution correspondant à 19% du prix d’achat.

Le montant de la caution vous sera restitué aussitôt après réception des documents suivants : justificatif officiel de la qualité de chef d’entreprise ; par ex. photocopie d’un extrait de registre du commerce, d’un justificatif d’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale ou bien d’un certificat de syndicats professionnels (chambre du commerce).
FI

 

 

Tarkastuslista asiakkaillemme

Johtuen lisääntyneistä dokumentointivelvollisuuksista Saksan verovirasto vaatii tästä lähtien EU-jäsenmaiden välisessä viennissä seuraavat paperit ja tiedot:

 1. Yrityksen täydellinen ja tarkka osoite, puhelinnumero, faxinumero, sähköpostiosoite, elinkeinoalaan/toimialaan liittyvät tiedot ja mikäli olemassa Internet-osoite, käyntikortti jne.
 2. Eurooppalainen arvonlisäveron tunnistusnumero (ALV-NRO)
 3. Kaupparekisteriote, selvitys elinkeinon/ammatin harjoittamisesta tai virallinen selvitys toiminimestä (esim. kauppakamarilta) jäljennöksenä
 4. Omistajan/yhtiömiehen/toimitusjohtajan passin kopio ja
 5. tämän allekirjoittama noutovaltakirja noutavalle kuljettajalle alkuperäiskappaleena, mikäli mahdollista leimalla varustettuna

Mikäli meille ei voida antaa asiakirjoja, joista yritysmuoto käy selville, vaadimme takuumaksun, jonka suuruus on 19% kauppahinnasta.

Maksamme Teille takuumaksun takaisin heti saatuamme seuraavat asiakirjat: Virallinen selvitys yritysmuodosta, esim. kaupparekisteriote, selvitys elinkeinon/ammatin harjoittamisesta, virallinen selvitys toiminimestä tai talouselämän järjestöjen (kauppakamari) antama todistus jäljennöksenä.
EE

 

 

Kontrollnimekiri meie klientidele

Dokumentidele esitatavate suurenenud nõudmiste tõttu nõuab Saksamaa maksuamet koheselt eksportimisel EL liikmesriikidesse järgmisi dokumente ja andmeid.

 1. Täielik ja täpne ettevõtte asukoha aadress, telefoninumber, faksinumber, elektronposti aadress, tegevusala/haru ja kui on olemas, siis internetiaadress, visiitkaart jne.
 2. Euroopa käibemaksukohuslase identifikatsiooninumber.
 3. Väljavõte äriregistrist, tegevusluba või ametliku tõendi koopia ettevõtte kohta (nt kaubandus – tööstuskojast).
 4. Omaniku/osaniku/ärijuhi passikoopia ja
 5. ja tema poolt allakirjutatud kauba äratoomise volikirja originaal, võimalikult pitseriga, kaubale järeleminejale autojuhile.

Kui meile ei suudeta dokumente esitada, millest selgub Teie ettevõttega seotus, võtame kautsjoni 19% ostutehingu hinnast.

Kautsjoni summa tagastatakse Teile kohe järgmiste dokumentide esitamisel: ametliku tõendi koopia Teie ettevõttega seotuse kohta, nt väljavõte äriregistrist, tegevusluba, ametlik tõend või kinnituskiri ettevõtte olemasolu kohta majandusorganisatsioonidelt (kaubanduskoda).